Uwaga: Konkurs!

Kochani,

Od dziś na naszym profilu na Facebook-u znaleźć można konkurs, w którym do wygrania są nagrody o wartości nawet 840 PLN! ??

Wystarczy, że w komentarzu pod postem napiszecie hasło promujące sklep ATB meble... Łatwe, prawda? ?

Link do konkursu: https://www.facebook.com/ATBmeble/

Regulamin Konkurs „Wygraj z ATB Meble” 

I Postanowienia ogólne

 • Organizatorem “Konkursu ATB Meble” (dalej „Konkurs”) jest ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: atbsklep@banasiak.pl.
 • Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 08.06.2018 godz. 22:00 do dnia 20.06.2018 do godziny 23:59
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22.06.2018 około godziny 18:00.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 • W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu będą: małżonek, zstępni, wstępni, partnerzy oraz rodzeństwo tych osób. 

II Zasady konkursu:

 • Należy polubić fanpage https://www.facebook.com/ATBmeble/  na portalu facebook.
 • W komentarzu postu konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ATBmeble/  należy umieścić w komentarzu hasło promujące sklep ATB meble.
 • Ocenie konkursowej podlega wyłącznie  komentarz dodany przez uczestnika konkursu. Ilość dodanych komentarzy przez jednego uczestnika jest nieograniczona.
 • Spośród wszystkich komentarzy administratorzy strony wybiorą osobę, która otrzyma nagrodę. 
 • Zwycięzcy konkursu są wybierani przez administratorów, na zasadzie ich subiektywnej opinii, a wybór zwycięzców jest wiążący.
 • Organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook, poprzez opublikowanie danych zwycięzcy w zakresie jego imienia i nazwiska na Profilu Organizatora, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników Konkursu serwisowi Facebook w formie komentarza pod postem konkursowym lub w formie wiadomości prywatnej- jeżeli uczestnik Konkursu posiada taką funkcję i nie została ona zablokowana w ustawieniach prywatności przez Uczestnika Konkursu. 
 • Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, poproszeni zostaną o skontaktowanie się z profilem Organizatora za pomocą wiadomości dostępnej na profilu organizatora. W przypadku braku kontaktu z organizatorem, po upływie 24h od daty powiadomienia zwycięzców nagroda przepada. 
 • Przekazanie instrukcji odebrania nagrody nastąpi w drodze prywatnej wiadomości na portalu https://www.facebook.com/ATBmeble/  
 • W Konkursie będą brały udział tylko prace, których: 
 • Uczestnicy są lub zostali podczas trwania konkursu fanami strony fanpage ATB Meble na https://www.facebook.com/ATBmeble/  
 • Uczestnicy są autorami nadesłanych haseł, a nadesłane do konkursu prace nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 • Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad jego właściwym przebiegiem. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie nagrody w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu, bez powiadamiania uczestnika.

III Terminarz

 • Termin umieszczania komentarzy mija 20.06.2018 o godzinie 23:59.
 • Nadesłane po terminie określonym w punkcie 1 komentarze nie będą uczestniczyły w Konkursie. 

IV Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest certyfikowana Komoda Kąpielowa z Przewijakiem.

Nagrodami pocieszenia dla dwóch kolejnych osób są kocyki Minky.

V Wykorzystanie prac

 • Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych komentarzy na tablicy Facebook na https://www.facebook.com/ATBmeble/  
 • Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania projektów konkursowych w celu umieszczenia ich na swojej stronie fanpage https://www.facebook.com/ATBmeble/   oraz w artykułach pokonkursowych. 

VI Ochrona Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez jego Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa.
 • Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związane z niniejszym Konkursem.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie nagrody.

VII Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie domowej organizatora: www.atbmeble.pl
 • Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na Profilu Organizatora oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
 • szkody spowodowane nieprawidłowym lub/i niezgodnym z prawem uczestnictwem w Konkursie; 
 • działania Uczestników Konkursu niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa;
 • przerwy w działaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)lub/i niezależne od Organizatora; 
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora; 
 • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie dojdzie do wydania wszystkich nagród w Konkursie, nie wydane nagrody pozostają własnością Organizatora. 
 • W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.
  W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Uczestnik w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni wątpliwego zapisu.
 • Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.