Regulamin – Historia

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.atbmeble.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienia.
3. Konsument – klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin – niniejszy regulamin.
5. Strona – Sprzedawca i Klient.
6. Towar – meble oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedawcę, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Sprzedawca – firma ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
9. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
10. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opublikowany w Dz. U. Z 2014 r poz. 121 z późn, zm.)

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.atbmeble.pl, prowadzony jest przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: atbsklep@banasiak.pl.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.atbmeble.pl, zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: atbsklep@banasiak.pl, telefon/fax 43 676 69 77, listownie na adres pocztowy Sprzedawcy. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet.
8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularz Rejestracji i założenie profilu.
10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokłądnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.
11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
12. Klient dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, będącego administratorem danych oraz wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych Sprzedawcy. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek, administrowanych przez Sprzedawcę, jego danych osobowych.

 

§ 3 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem:
1). strony internetowej Sklepu Internetowego,
2). formularza kontaktowego Napisz do nas,
3). faxem, fax. 43 676 69 77,
4). telefonu, dzwoniąc pod numer 43 676 69 77 lub 609 731 975 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku (wymagana akceptacja warunków ustalonych telefonicznie na nośniku trwałym)
5). pocztą elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres e-mail: atbsklep@banasiak.pl,
z podaniem ilości i ewentualnych wariantów zamawianych produktów, danych płatnika, danych odbiorcy (jeśli są inne niż dane płatnika), formy płatności, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

2. W razie wystąpienia błędów na Stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
5. Następnie po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 3 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w jego ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 4 Płatności i realizacja zamówienia

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których klient zostanie poinformowany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1). przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2). za pobraniem – wybierając tę formę płatności należy dokonać 500 zł przedpłaty zamówionego towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy plus koszty manipulacyjne w wysokości 20 zł.
3. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie informacji podanych przez Kupującego w zamówieniu.
4. Przy każdym produkcie Sprzedawca podaje czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania lub przygotowania do odbioru osobistego. Czas realizacji zamówienia obejmującego więcej niż 1 produkt Sprzedawca podaje w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywanej na adres e-mail Klienta, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Kupującego o:
1). wysyłce lub o gotowości do odbioru zamówienia
2). rzeczywistych oraz przewidywanych opóźnieniach w realizacji zamówień.
6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówienia i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu do Sprzedawcy.
7. Do każdego zamówienia wystawiona jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
8. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania.

 

§ 5 Dostawa Towaru

1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
3. Zamówienia z dostawą pod wskazany adres dostarczane są przesyłką kurierską , przesyłką pocztową lub transportem własnym Sprzedawcy.
4. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący. W przypadku zamówień realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy towaru niezależnie od wartości zamówienia ponosi Kupujący. Koszt ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia  i przedstawiany klientowi jeszcze przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia na adres e-mail wskazany w danych adresowych klienta.
5. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
6. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Firmy Kurierskiej . W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Firmy Kurierskiej spisania właściwego protokołu.

 

§ 6 Reklamacje

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego, oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 67.
4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. W przypadku, gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b) żądać usunięcia wady.
10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Jeśli Klient:
a) zażąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia.
2. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
4. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności.
6. Sprzedawca oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej: atbsklep@banasiak.pl.
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 67. Koszt wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wizualizacja i opis oferowanych towarów mogą odbiegać w niewielkim stopniu od rzeczywistości.
2. Wszystkie informacje, zdjęcia, znaki firmowe, nazwy i inne dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie właściwych przepisów prawa. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
3. Koszty połączeń ze Sprzedawcą są zgodne z taryfą Operatora, który obsługuje Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Wszystkie sprawy sporne Strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Regulamin zakupów obowiązywał od dnia 25.12.2014r do 25.06.2018r.

Formularz odstąpienia od umowy