Regulamin sklepu internetowego

Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.atbmeble.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego atbmeble.pl;
 5. Strona – Sprzedawca i Klient.
 6. Towar – meble oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedawcę, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Sprzedawca – firma ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem atbmeble.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.atbmeble.pl, prowadzony jest przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: atbsklep@banasiak.pl.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym atbmeble.pl,
  • zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów,
  • składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym,
  • dostarczania zamówionych produktów i kosztów wysyłki,
  • prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 5. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym niezwłocznie powiadomieni.
 8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem:
  • strony internetowej Sklepu Internetowego,
  • formularza kontaktowego Napisz do nas,
  • telefonu, dzwoniąc pod numer  609 731 975 w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku (wymagana akceptacja warunków ustalonych telefonicznie na nośniku trwałym)
  • pocztą elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres e-mail: atbsklep@banasiak.pl, z podaniem ilości i ewentualnych wariantów zamawianych produktów, danych płatnika, danych odbiorcy (jeśli są inne niż dane płatnika), formy płatności, adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 2. W razie wystąpienia błędów na Stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta Klienta.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się w zapisami niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Procedura zawarcia umowy

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.atbmeble.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • przewidywanego czasu dostawy.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta – na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.atbmeble.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000);
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Przy każdym produkcie Sprzedawca podaje czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania lub przygotowania do odbioru osobistego. Czas realizacji zamówienia obejmującego więcej niż 1 produkt Sprzedawca podaje w informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywanej na adres e-mail Klienta, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Kupującego o:
  • wysyłce lub o gotowości do odbioru zamówienia
  • rzeczywistych oraz przewidywanych opóźnieniach w realizacji zamówień.
 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówienia i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu do Sprzedawcy.
 5. Do każdego zamówienia wystawiona jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy bez wad.
 10. Zamówienia z dostawą pod wskazany adres dostarczane są przesyłką kurierską , przesyłką pocztową lub transportem własnym Sprzedawcy.
 11. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący. W przypadku zamówień realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy towaru niezależnie od wartości zamówienia ponosi Kupujący. Koszt ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia  i przedstawiany klientowi jeszcze przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia na adres e-mail wskazany w danych adresowych klienta.
 12. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 13. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Firmy Kurierskiej . W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Firmy Kurierskiej spisania właściwego protokołu.

§ 6 Ceny i metody płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których klient zostanie poinformowany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny
  • przelewem na numer konta bankowego : 08 2030 0045 1110 0000 0037 4090,
  • osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
  • zapłata kartą płatniczą realizowaną za pośrednictwem firmy Przelewy24,
  • osobiście gotówką w siedzibie firmy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sklep o swojej decyzji w drodze jednostronnego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 67lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: atbsklep@banasiak.pl
 4. Sklep udostępnia formularz odstąpienia od umowy, jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Płatności zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Proszę niezwłocznie odesłać Towar na adres: ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 67 a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą musieli Państwo ponieść również bezpośrednie koszty zwrotu towaru.Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, 97-438 Rusiec, Wola Wiązowa 67; w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy. Wiedzą Państwo, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz, ze mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Są Państwo świadomi, że podanie danych osobowych jest wymagane w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.

§ 8 Reklamacje

 1. ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: atbsklep@banasiak.pl
 3. ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak,  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamację można składać również drogą elektroniczną na naszej stronie www.atbmeble.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 30 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela.

§ 9 Newsletter

 1. Usługa: E-mail Newsletter udostępniania jest przez: ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec.
 2. W ramach usługi E-mail Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez sklep internetowy oraz o aktualnych promocjach.
 3. Użytkownik zapisując się do E-mail Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adres e-mail w celu wysyłki E-mail Newslettera przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec. Wie, że jego/jej dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: atbsklep@banasiak.pl. Wie, że ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego/jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jest świadom/ma że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora powoduje brak możliwości skorzystania z usługi E-mail Newsletter.
 4. Korzystanie z usługi E-mail Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności. Obowiązki informacyjne

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera (E-mail Newslettera), zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów
Lp.CelOdbiorca
1Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

DialCom24 Sp. z o.o.

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

2Zapewnienie obsługi dostawy zakupionych w Sklepie produktów.Wybór firmy kurierskiej zależy od parametrów przesyłki

 

a)Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Zbożowa 1
62-023Robakowo
k. Poznania

Polska

b) Federal Express European Services Inc.
Cantersteen/Kantersteen 47
1000 Bruksela, Belgia

c) PEKAES Sp. z o.o.

ul. Spedycyjna 1
05-870 Błonie
  

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora to:
Lp.CelePodstawa prawna
1Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep.Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
2Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Państwa produktu.Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3Utworzenie konta w Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności.Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z Użytkownikami Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4Obsługiwanie reklamacji.Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5Umożliwienie Państwu podzielenia się opinią na temat naszych produktów.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości naszych produktów oraz usług i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów.
6Przesyłanie Państwu informacji o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzenie innej formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług.

 

Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Państwa dodatkowej zgody.

7Rozpatrywania ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane. Dane osobowe przechowywane będę przez okres 5 lat od Państwa ostatniego kontaktu z nami, nie krócej jednak niż okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez nas umowy lub okres przechowywania wynikający z przepisów prawa. Po upływie tego okresu, Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu. 

 1. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klienta ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO”; W tym celu powinien skontaktować się z firmą pod adresem ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, email: atbsklep@banasiak.pl.
 2. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z firmą w sposób wskazany
  w punkcie 6 powyżej.
 3. Firma, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem postanowień art. 28 RODO;
 4. Firma wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce dotyczącej wykorzystania plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Polityka prywatności”

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Można skontaktować się z nami na wiele sposobów:
e-mail: atbsklep@banasiak.pl
tel. kom. 609 731 975 – oddzwonimy zawsze

Dane Adresowe:

ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec

Regulamin zakupów obowiązuje od dnia 25.06.2018r.

Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest pod adresem Regulamin – Historia

Formularz odstąpienia od umowy