Wiosenny konkurs!

Kochani,

Od dziś na profilu ATB Meble na Facebook-u znaleźć można post dotyczący naszego wiosennego konkurs, w którym do wygrania są nagrody dla Twojej pociechy! Wystarczy, że w komentarzu pod postem dodacie zdjęcie pokazujące w jaki sposób Wasze dzieci pomagają Wam w wiosennych porządkach.

Tutaj znajdziecie link do konkursu.

Regulamin Konkurs „Wiosna z ATB Meble”

I Postanowienia ogólne

• Organizatorem “Konkursu ATB Meble” (dalej „Konkurs”) jest ATB meble s.c. Agnieszka Banasiak, Tomasz Banasiak, z siedzibą w Wola Wiązowa 67, 97-438 Rusiec, NIP: 832-000-74-27, REGON: 730008717, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: atbsklep@banasiak.pl.

• Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 17.03.2022. godz. 16:00 do dnia 26.03.2022. do godziny 23:59.

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 30.03.2022r. około godziny 15:00.

• Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

• W Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin pracowników Organizatora. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu będą: małżonek, zstępni, wstępni, partnerzy oraz rodzeństwo tych osób.

II Zasady konkursu

• Należy polubić nasz fanpage na portalu facebook.

• Należy udostępnić nasz konkursowy post oraz zachęcić minimum dwie osoby do udziału w nim.

• W komentarzu postu konkursowego na stronie należy umieścić w komentarzu zdjęcie.

• Ocenie konkursowej podlega wyłącznie komentarz dodany przez uczestnika konkursu. Ilość dodanych komentarzy przez jednego uczestnika jest nieograniczona.

• Spośród wszystkich komentarzy administratorzy strony wybiorą osobę, która otrzyma nagrodę – kufer na zabawki.

• Zwycięzcy konkursu są wybierani przez administratorów, na zasadzie ich subiektywnej opinii, a wybór zwycięzców jest wiążący.

• Organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę Konkursu o wygranej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook, poprzez opublikowanie danych zwycięzcy w zakresie jego imienia i nazwiska na Profilu Organizatora, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników Konkursu serwisowi Facebook w formie komentarza pod postem konkursowym lub w formie wiadomości prywatnej- jeżeli uczestnik Konkursu posiada taką funkcję i nie została ona zablokowana w ustawieniach prywatności przez Uczestnika Konkursu.

• Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, poproszeni zostaną o skontaktowanie się z profilem Organizatora za pomocą wiadomości dostępnej na profilu organizatora. W przypadku braku kontaktu z organizatorem, po upływie 24h od daty powiadomienia zwycięzców nagroda przepada.

• Przekazanie instrukcji odebrania nagrody nastąpi w drodze prywatnej wiadomości na portalu.

• W Konkursie będą brały udział tylko prace, których:

  1. Uczestnicy są lub zostali podczas trwania konkursu fanami fanpage ATB Meble,
  2. Uczestnicy udostępnili konkursowy post,
  3. Uczestnicy zachęcili do udziału w konkursie minimum dwie osoby,
  4. Uczestnicy są autorami nadesłanych zdjęć, a nadesłane do konkursu prace nie naruszają praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

• Konkurs jest moderowany, tj. Organizator Konkursu czuwa nad jego właściwym przebiegiem. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu zdobycie nagrody w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć zgłoszenie tego Uczestnika z Konkursu, bez powiadamiania uczestnika.

III Terminarz

• Termin umieszczania komentarzy mija 26.03.2022r. o godzinie 23:59.

• Nadesłane po terminie określonym w punkcie 1 komentarze nie będą uczestniczyły w Konkursie.

IV Nagrody

• Spośród uczestników konkursu zostaną wylosowane dwie osoby, które otrzymają prezenty.

V Wykorzystanie prac

• Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych komentarzy na tablicy fanpage ATBMeble.

• Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania projektów konkursowych w celu umieszczenia ich na swojej stronie oraz w artykułach pokonkursowych.

VI Ochrona Danych Osobowych

• Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

• Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez jego Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa.

• Organizator oświadcza, iż wszelkie dane uzyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane przez niego do innych celów niż związane z niniejszym Konkursem.

• Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcy otrzymanie nagrody.

VII Postanowienia końcowe

• Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie domowej organizatora: www.atbmeble.pl

• Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia na Profilu Organizatora oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

• Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

• Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym lub/i niezgodnym z prawem uczestnictwem w Konkursie, działania Uczestników Konkursu niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa, przerwy w działaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)lub/i niezależne od Organizatora, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora, szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora.

• Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

• W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie dojdzie do wydania wszystkich nagród w Konkursie, nie wydane nagrody pozostają własnością Organizatora.

• W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu Uczestnik w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni wątpliwego zapisu.

• Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.

Urządzasz pokój dziecięcy? Sprawdź sklep internetowy polskiego producenta ATB Meble